Авторски права

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД с всички законни последици. Разпространението на снимкови и графични материали, текстове, информация и друго съдържание на този сайт може да се извършва само с писмено съгласие на СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД. Цялата информация на този сайт се представя във вид, подлежащ на промяна и без задължителна сила. СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД запазва правата си да променя, допълва и изтрива части или цялостното съдържание на този сайт.

Защита на данни

Ползването на този сайт не изисква предоставянето на лични данни. В случай на предоставяне на лични данни, това се извършва изцяло доброволно от потребителите. Тези данни не се предоставят на трета страна без съгласието на потребителите.
СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД не гарантира сигурността на данните предоставени чрез комуникация по интернет.

Отговорност

СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, но не изключва възможността да възникват обективни пропуски. СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД не носи никаква отговорност за истинността, пълнотата и актуалността на съдържанието на сайта, както и за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този сайт.
СТРОЙКОМ ГиЛ ЕООД не носи отговорност за каквато и да е информация, съдържаща се в сайтове, към които този сайт има връзки.